LFG

Beta
Sign inSign Up

Mắt Biếc (Dreamy Eyes)

Dive into the nostalgia of Vietnam's enchanting countryside, which sets the picturesque backdrop for the heartfelt story of "Mắt biếc" (Dreamy Eyes, 2019).

11 locations321 views1 like

PlaceUpvotes
Đồi Thiên An

Thị xã Hương Thủy, Vietnam

nature
photo spots
touristy
Lăng Khải Định

Huế, Vietnam

historical site
photo spots
touristy
Đồi Vọng Cảnh

Thành phố Huế, Vietnam

nature
photo spots
touristy
nature
photo spots
touristy
Hue University of Education

Thành phố Huế, Vietnam

landmark
photo spots
Cầu Giã Viên (cầu đường sắt)

Thành phố Huế, Vietnam

local
photo spots
touristy
Đập La Ỷ

Thừa Thiên Huế, Vietnam

historical site
local
Bạch Đằng

Thành phố Huế, Vietnam

local
photo spots
touristy
Kim Long

Hue, Vietnam

local
photo spots
touristy
Ga Cầu Hai

Thừa Thiên Huế, Vietnam

historical site
local
photo spots
photo spots
touristy
HomePlacelistsMy PlacelistsLocations